JavaScript在Array数组中按指定位置删除或添加元素对象

JavaScript的数据中可通过splice/slice在指定位置添加或删除元素。另外还有slice、delete等方法实现。

splice简介

splice方法向/从数组中添加/删除项目,然后返回被删除的项目。 该方法会改变原始数组。

 arrayObject.splice(index, howmany, item1, ..., itemX)

参数 描述

index 必需。整数,规定添加/删除项目的位置,使用负数可从数组结尾处规定位置。

howmany 必需。要删除的项目数量。如果设置为 0,则不会删除项目。

item1, ..., itemX 可选。向数组添加的新项目。

使用示例

删除第3个元素

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.splice(2, 1);
console.log(arr) //[1, 2, 4, 5]

删除开始的3个元素

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.splice(0, 3);
console.log(arr); //[4, 5]

在第2个元素后,添加新数字 9

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.splice(2, 0, 9);
console.log(arr) //[1, 2, 9, 3, 4, 5]

Array.insert 添加

借助splice可以在array上面添加一个原生的insert方法,直接操作数组:

Array.prototype.insert = function(index) {
 index = Math.min(index, this.length);
 arguments.length > 1
 && this.splice.apply(this, [index, 0].concat([].pop.call(arguments)))
 && this.insert.apply(this, arguments);
 return this;
};

使用示例

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.insert(2, -1, -2, -3);
console.log(arr); // [1, 2, -1, -2, -3, 3, 4, 5]

Array.remove 删除

也可以用slice在array上面添加一个原生的remove方法

Array.prototype.remove = function(from, to) {
 var rest = this.slice((to || from) + 1 || this.length);
 this.length = from < 0 ? this.length + from : from;
 return this.push.apply(this, rest);
};

使用,删除第3个元素

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.remove(2); //第3个元素索引是2
console.log(arr); //[1, 2, 4, 5]

这里使用了slice方法,简介如下:

slice简介

slice() 方法可从已有的数组中返回选定的元素。 返回一个新数组,不修改原有数组。

arrayObject.slice(start,end)

参数描述

start 必需。规定从何处开始选取。如果是负数,那么它规定从数组尾部开始算起的位置。也就是说,-1 指最后一个元素,-2 指倒数第二个元素,以此类推。

end 可选。规定从何处结束选取。该参数是数组片断结束处的数组下标。如果没有指定该参数,那么切分的数组包含从 start 到数组结束的所有元素。如果这个参数是负数,那么它规定的是从数组尾部开始算起的元素。

我来评几句
登录后评论

已发表评论数()

相关站点

+订阅
热门文章